ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уважаеми клиенти и контрагенти,

„Черноморска газова компания“ЕООД е администратор на лични данни и съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г., действащ на територията на Европейския съюз, в сила от 25.05.2018 г.) и в съответствие с неговите изисквания, а така също и съобразно изискванията на националното законодателство, Ви информираме, че:

Личните данни на клиенти/контрагенти – физически лица, се събират на основание извършване процедури по проектиране и изграждане на газоразпределителни мрежи, сградни газови инсталации, вътрешни газови инсталации, измерване показателите на средства за търговско измерване, в изпълнение на сключени договори със свързаното лице – едноличен собственик “Аресгаз”ЕАД – лицензиант въз основа на издадени от КЕВР лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ. Дейността се извършва съгласно разпоредбите на ЗУТ, Закон за енергетиката, Наредба №4/05.11.2013г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи, Закон за задълженията и договорите и други свързани нормативни и поднормативни актове.

Целите на обработването на лични данни са: идентифициране на адреси на потребителите за предоставяне на услугите по проектиране на газопроводи и газови инсталации, относно извършване на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ до посочените по заявленията и договорите обекти, измерване и изчисляване на потребеното количество природен газ. Данните се съхраняват в съответствие с давностните срокове, посочени в Закона за задълженията и договорите.

При събирането, обработката и съхранението на данните “Черноморска газова компания”ЕООД използва съвременна корпоративна информационна система с висока степен на сигурност и защита от неоторизиран достъп, осигуряващи събирането и обработването на лични данни. При осигуряване на обработките не се допуска транспортиране на чувствителна информация по смисъла на регламента (вкл. лични данни) по незащитени канали.

“Черноморска газова компания”ЕООД не предоставя на трети лица информация за клиенти, освен в случаи, изрично предвидени в законова разпоредба или в случай на предоставено изрично писмено съгласие от субекта на данни.

“Черноморска газова компания”ЕООД актуализира процедурите и средствата за защита на личните данни, в съответствие с промени в нормативните разпоредби и развитие на технологиите за защита, като актуалното състояние на защита се публикува в настоящия сайт.

Уведомяваме Ви, че имате право на жалба до надзорния орган, право на достъп до Вашите лични данни, право на коригирането им, право на преносимост, както и всички други права посочени в регламента.

Данните на “Черноморска газова компания”ЕООД като администратор на лични данни:

“Черноморска газова компания”ЕООД

ЕИК 125513232

тел. за връзка: 052 631 460

Направете запитване

Тук може да направите Вашето запитване и ние ще Ви отговорим в кратки срокове. Полетата със звездичка (*) са задължителни!

Изпрати

Телефон:
052 631 460
Адрес: Варна,
ул. „Цар Симеон I“№25, ет.3
E-mail:
office@bsgc.bg