ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И ОКОЛНА СРЕДА

Политиката на „ЧГК“ ЕООД е насочена към осъзнато високо качество в дейността на всеки, за пълно удовлетворяване изискванията на клиентите, отговарящо на националното законодателство, при осигурени здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда. Основна характеристика на нашата философия и практика е управленската воля и организация за постоянно подобрение, както и реализация на дейностите в обхват: проучване и проектиране на газоразпределителни мрежи, съоръжения и инсталации в населени места и извън тях, строителство и експлоатация на газоразпределителни мрежи, съоръжения и инсталации.

Усилията на Висшето Ръководство и персонала на „ЧГК“ ЕООД са насочени към точното спазване на изискванията на клиента, потребностите и очакванията на заинтересованите страни, изискванията, заложени в нормативните актове и други задължения за спазване, с цел постигане на тяхната пълна удовлетвореност по отношение на качеството на продукта/услугата, здравето и безопасността при работа и опазването на околната среда.

Чрез периодичен преглед на вътрешните и външни обстоятелства, в които „ЧГК“ ЕООД, ние определяме рисковете и възможностите, които биха могли да повлияят на стратегическата ни насоченост, на нашите цели и на способността ни да постигнем очакваните резултати по отношение на управлението на качеството, здравето и безопасността при работа и опазването на околната среда.

В този смисъл, Ръководството на „ЧГК“ ЕООД провежда активна и целенасочена политика в следните направления

  • извършване на периодичен анализ на националните и международни нормативни актове и други изисквания от заинтересованите страни, в това число и на изискванията по здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, оценка за отражението им върху извършваната от Дружеството дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на задължения си, приети за спазване;
  • управление на здравето и безопасността на работното място: предотвратяване на наранявания, заболявания и злополуки, подобряване на микроклимата и др.;
  • управление и опазване на околната среда, включително предотвратяване на замърсяването, изразяващо се в ефикасно управление на генерираните при дейността отпадъци, прилагане на подходящи технологии и материали, имащи минимално негативно отношение спрямо околната среда, устойчиво използване на ресурсите;
  • непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за висококачествен труд, съчетано с подобряване на условията на труд и отношението към околната среда, и гарантиране на здравето и безопасността на работните места в дружеството и опазване на околната среда;
  • извършване на периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от: повишаване на качеството на предлаганите продукти, условията на труд и безопасността на работните места, повишаване на резултатността спрямо околната среда и системен контрол за изпълнението на поставените задачи от отговорните лица в дружеството и търсене на персонална отговорност;
  • постоянно подобряване на системата за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и на резултатността спрямо опазването на околната среда.

Ръководството изисква от всички служители на „ЧГК“ ЕООД да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, дисциплина и отговорност, да познават добре интегрираната система за управление, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно ги насърчава да съдействат за нейното развитие и ефикасност. Ръководството подкрепя съответните управленски функции за доказване на лидерството им в техните сфери на действие и осигурява необходимите ресурси за системата за управление.

Като Управител на „ЧГК“ ЕООД, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа, гарантираща потребностите и очакванията на клиентите, служителите на „ЧГК“ ЕООД и обществото, за постоянно подобрение на качеството на предлаганите услуги и свързания с това траен просперитет на „ЧГК“ ЕООД.

 

31.08.2020  г.

гр. Варна

Управител на „ЧГК“ ЕООД

(Борис Николов)

ПОЛИТИКА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ДОСТАВЧИЦИ

01.06.2020 г.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

Запознайте се с нашата политика за ползване на бисквитки (cookies) тук.

Направете запитване

Тук може да направите Вашето запитване и ние ще Ви отговорим в кратки срокове. Полетата със звездичка (*) са задължителни!

Изпрати

Телефон:
052 631 460
Адрес: Варна,
ул. „Цар Симеон I“№25, ет.3
E-mail:
office@bsgc.bg