ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОTA

Настоящата политика на система за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа в „ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ” ЕООД е част от общата визия за развитие на дружеството.
Ръководството на дружеството оценява, че реализирането на политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа е възможно само чрез въвеждане, поддържане и постоянно подобрение на Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасностга при работа (ИСУ) съгласно изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ВS ОНSАS 18001:2007.
С въвеждане на ИСУ ние си поставяме следните цели, които определяме като задължение с първостепенно 1ачение за ръководството и целия персонал на дружеството:

• Непрекъснато удовлетворяване изискванията на клиентите и всички заинтересовани страни и съобразно контекста и стратегическата насоченост на организацията, стремеж за постигане на устойчиво развитие чрез разработване на политики, инвестиционни програми и практики за управление на бизнес процесите по екологично съобразен начин, за опазване на околната среда и непрекъснато намаляване и предотвратяване на нейното замърсяване от дейностите на дружеството, за превенция и предотвратяване на нараняване и заболяване.

• Осигуряване на ефективна организация във всички сфери на нашата дейност (Проектиране и изграждане на газоразпределителни мрежи и съоръжения, промишлени и сградни газови инсталации в административни и жилищна сгради и поддръжка на ГРМ), съобразена с планираната резултатност по отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.

• Стриктно придържане към правилата, регламентирани от законовите и нормативни актове, приложими за процесите, изпълнявани от дружеството, за аспектите на околната среда и за безопасните условия на труд и постигане съответствие с изискванията в областта на опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа.

• Пълно, точно и постоянно дефиниране и осъществяване правата и задълженията на персонала, ефикасно обучение и прилагане на принципите и методите на разработената и въведена ИСУ.

• Изграждане на висока отговорност на нашите сътрудници към качеството на предлаганите продукти/услуги, повишаване на тяхната заинтересованост към проблемите по опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа и мотивиране на ангажирано поведение спрямо екологията и условията на труд, чрез оценяване на резултатността и прилагане на най-добрите възможни практики съобразно задълженията, финансовите и технологичните ни възможности, потребностите на клиентите ни, очакванията на заинтересованите страни, обществеността.

• Подобряване рентабилността на извършваната дейност, планиране и въвеждане на организационни подобрения, оптимизиране на използваните ресурси, повишаване на енергийната ефективност и минимизиране на отпадъците.

• Незабавно реагиране от страна на всеки сътрудник при възникване на отклонения, пропуски и недостатъци, засягащи както неговата дейност, така и ИСУ на дружеството като цяло, като за целта прилагаме ефикасни действия за овладяване на рисковете и възможностите, коригиращи и превантивни действия. Ангажираме се за адекватно и своевременно обследване на инциденти и злополуки, възникнали по време на работа.

• Трайно въвличане на нашите доставчици в процеса за подобряване и повишаване на изискванията към качеството на предоставяните от тях процеси, продукти и услуги и поставяне на изисквания по отношение на околната среда, здравето и безопасността при работа както пред тях, така и към клиентите и други заинтересовани страни.

• Осигуряване на ресурси за развиване, поддържане, периодичен преглед и постоянно подобряване ефикасността на въведената ИСУ и на дейностите в дружеството.

Ръководството на „ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ” ЕООД ежегодно ще извършва преглед и ще определя цели по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, измерими критерии, индикатори за напредъка и задачи за тяхното постигане. То ще изисква от всички сътрудници на дружеството да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, дисциплина и отговорност; да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на ИСУ и активно да съдействат за нейно развитие. Политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа е публична и ще бъде достояние на бизнес партньорите, сътрудниците и обществеността.

Декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа.

Варна, 10.07.2018 г.

ПОЛИТИКА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ДОСТАВЧИЦИ

01.06.2020 г.

Направете запитване

Тук може да направите Вашето запитване и ние ще Ви отговорим в кратки срокове. Полетата със звездичка (*) са задължителни!

Изпрати

Телефон:
052 631 460
Адрес: Варна,
ул. „Цар Симеон I“№25, ет.3
E-mail:
office@bsgc.bg