„Черноморска Газова Компания“ ЕООД – Варна (ЧГК ЕООД) е фирма за проектиране и изграждане и експлоатация на газоразпределителни мрежи, инсталации и съоръжения работещи с природен газ. Както и на съоръжения за компресиран природен газ. Също така компанията извършва и транспортиране на компресиран природен газ .

Дружеството е с утвърдени позиции и е сертифицирано в областта на проектиране на газоразпределителни мрежи, сградни газови инсталации и съоръжения за ползване на природен газ в жилищни, административни, обществени и офис сгради и строителство и ескплоатация на газоразпределителни мрежи и съоръжения по системата за управление на качеството (БДС ISO 9001:2015), околна среда (БДС ISO 14001:2015) и здраве и безопасност при работа (БДС ISO 45001:2018).

ЧГК ЕООД разполага със специалисти по проектиране на газопроводни системи. Всички инженери-проектанти по газоразпределителните мрежи са членове на Камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Проектите са съобразени с изискванията, отразени във всички български нормативни документи и стандарти към съоръженията с повишена опасност, а така също отговарят и на въведените европейски норми, отнасящи се до съответните дейности. Проектите съчетават технически издържани решения и икономическа целесъобразност, осигуряващи безаварийна експлоатация и пожаробезопасност.

Предмет на дейност на дружеството е така също конструирането и изработката на газорегулаторни и измервателни табла, кранови възли и други съоръжения. От създаването до момента в дружеството са проектирани общо 336890 м. преносни и разпределителни газопроводи за природен газ и съоръженията към тях. Поради факта, че по смисъла на Закона за техническите изисквания към продуктите, тези инфраструктурни обекти са «съоръжения с повишена опасност» всички възложени проекти са изпълнени на високо професионално ниво, с изключителна прецизност.

От 2008 г. статутът на дружеството се промени като към дейността му се добави „Строителство на тръбопроводни инсталации”. Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверение № III – 001547, издадено от Камарата на строителите в Р България.

“Черноморска Газова Компания” ЕООД като представител на лицензианта „Аресгаз” АД има изключителните права да осъществява строителството и поддържането на газопроводните мрежи за цялата територия на регионите. По този начин се затваря цикълът проектиране-строителство-експлоатация.

Телефон:
052 631 460
Адрес: Варна,
ул. „Цар Симеон I“№25, ет.3
E-mail:
office@bsgc.bg