Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения

съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)
  1. Кой може да подаде сигнал?

Право да подаде сигнал има всяко физическо лице, по смисъла на чл.5, ал.2 от ЗЗЛПСПОИН, за нередност, в качеството му на: настоящ или бивш работник/служител или лице, полагащо труд; кандидат за работа, всяко друго лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст  и др.

  1. Предметни области на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

По този ред подлежат на разглеждане сигнали за нередности, касаещи обществени поръчки; опазване на околната среда; защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни; сигурност на мрежите и информационните системи; нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз и всяка друга материя, касаеща актове на съюзното право, подробно посочени в чл.3 от ЗЗЛПСПОИН.

 

  1. Как се подава сигнал?

Чрез канал за вътрешно подаване на сигнали може да се подаде устен и писмен сигнал.

Писмен сигнал се подава на:

  • електронна поща, достъпна само от отговорното лице signali@bsgc.bg;
  • чрез пратка на адреса на “Черноморска газова компания”ЕООД, гр. Варна,  ул. „Цар Симеон I“ № 25, до отговорното лице за сигнали;
  • лично, на отговорното лице за сигнали.

Лицето, подаващо сигнал може да използва формуляр по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Устен сигнал се подава чрез:

  • телефон (052) 631 460 след като бъде свързано с лицето, отговарящо за приемане на сигнали в рамките на установеното работното време на “Черноморска газова компания”ЕООД;
  • лична среща по изрично искане на сигнализиращото лице с отговорното за разглеждането на сигнала лице.
  1. Защита на сигнализиращите лица

Законът предоставя закрила на сигнализиращите лица изразяваща се в абсолютна забрана на всяка форма на ответни действия спрямо сигнализиращия и всяка друга форма на репресия и поставяне в неблагоприятно положение, както и заплахи и/или опити за такива действия.

  1. Разглеждане на сигнали

Сигналите се получават и разглеждат от определен от “Черноморска газова компания”ЕООД  служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, в сроковете и при спазване на изискванията, предвидени в закона. Не се разглеждат анонимни сигнали и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. Ако сигналът не отговаря на законовите изисквания, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности, в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице. Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на закона и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и с информация за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс. “Черноморска газова компания”ЕООД съобщава на сигнализиращото лице и на засегнатото лице окончателния резултат от проверката, при спазването на законовото задължение за тяхната защита.

 

Важно! Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават (чл. 32, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН). Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено служителите, отговарящи за регистрацията и разглеждането на съответния сигнал.

Направете запитване

Тук може да направите Вашето запитване и ние ще Ви отговорим в кратки срокове. Полетата със звездичка (*) са задължителни!

Изпрати

Телефон:
052 631 460
Адрес: Варна,
ул. „Цар Симеон I“№25, ет.3
E-mail:
office@bsgc.bg